309312810000242


:    

.:   8 (916) 454-36-03

:   8 (499) 762-10-00

e-mail:   vera-prohanova()mail.ru

WhatsApp +7(916)454-36-03 

 

 

 

 

                                           

 

                   

 

 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó