3164

, , 1980

      3164 , .

3151
3151
3151*
3M152
3M152B*
3161
3161*
3162**
3163
3164*
3153
3153*
3160
3161
, :  
200 200 280 280 140
200*
280
700 1000 700 - 500 700
, :  
60 60 60 60 - 80
200 200 280 280 50 280
50* 1000 1000
1300*
1400
2000*
65 130
, 125 125 160 - 90
120*
160

*

*


*

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó