5991

       5991 . ( 21760-76 ) ( ) , , .. 5991 - 2 . , , . . () ( ). 

5991:
, 4÷16
, 0,7÷2,0
1/16÷1/4
, 125 +5
, , 4÷36
, ./ 90…500
/ 4/4,02
( ),  1,81,11,0
( ), 1130

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó