6324

,

       -, , .

       , , - . , . - . .

       . , . . , .

       , ( ) , .
, .

                    .

  , 250
  , 500
  , 710
  ,  
    630
    480
  , 250
  , /  
    250
    20
    350
 
  , 7,5
  ( ),  
    900
    1530
    2730
  , 1980

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó