-4

-

      - -4 . 

                   
  , ,
 200
  ,
 350
  ,
 300
  ,  15
  ,
 16
  ,
 0,6
 , :
 
 - 1100
 - 470
 - 1020
  ,
 280

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó