-582

""

   
  ,
 
 -  285
 -
 1125
  ,
 750/1000/1500/2000/2500/3000/4000
  ,
 400
  , :
 
 -
 580
 -
 380
  ,
 120
  ,
 0,550
 
 800
 
 120

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó