1660.2001

.

:
• ;
• , , , ;
• 96 ;
• 150 .

. , . , c . . . . , . , . . , (6000-20000 ) ; .

1660

                        
            25000
  900
  ,                                          
1250
                                                                                           12
  :    
     - 6300   6300
     - 8000   8000
     - 10000   10000
  / 1,6 - 200
  :  
     - ()   1 - 96
     - ( 1")   20 - 3/8
  : /  
     -   0,064 - 3,26
     - I II 40 /   0,064 - 26,08
  / 3,44
  / 2,02
  4500
  . 90
  :  
     - 6300   12200
     - 8000   13025
     - 10000   14800
     -   2400
     -   2070
  :  
     - 6300   41730
     - 8000   43500
     - 10000   46400
    16602
: . .. ,

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó