16161

 - , 1992.

  , , .

, 16161-01.
8-82, (, , , , )
, 320.00
, 180.00
, 750
, Min/Max, ./. 10.00/3200.00
, . 5.50
__, . 2700_1220_1570
, . 2000
, / . /−
/ . 1991/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó