676

        676 - , , , .

      
8-82 (, , , , )
, 500
, 200
X,Y,Z, 320/200/320
, min/max, / 40 / 2000
/ , 1,5
: //, 1010/1180/1725
, 1 433
, 1974

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó