1620315

      - .

.

 
 
 . , ,  500
 
 8
  , ¯¹
 20...2500
  , /:
 
 - 10
 - 5
  ,
 10000
  , , :
 
 - 3700
 - 2260
 - 1650
  , , : 
 - 3700
 - 3000
 - 2100
  , ,
 4000
  , ,
 4150
  , ,
 500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó