6332

       : -, , , , .

       , . . .

: 1) - , ,     

                                         2) – .

, :
,
,
(),
1600
500
750
400
, :
-
-

800
630
, /:180
6,3...16
180
:, :
-
-

2000
500
, 15
( ), :
-
-

 
1250
2090
3500
, 7400

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó