1620332

, 1000, - « », 1987

. , , , Siemens, Fagor, Heidenhain . .

, , .

, . .

: .

 
 
  , ,  500
  ,  
 -  320
 -  200
  , ,  
 - 6-  900
 - 8-  750
 - 12-  850
  ,  1000
  ,  55
  ,  
 - 210
 - 905
  ,  
 - 2000
 - 1000
   2
   2
  ,  0,001
  ,  120-500
  , /  
 - 15000
 - 7500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó