2622-1

-

      . , , , , ( ), . .

  
  
, 1250x1250
, 3000
, 110
6
,
, Y1000
, W710
, Z1120
, X1000
, /
10-1250
, /
X, Y, Z1,4-1110
W2,2-1760
, 7,5
, 5700x3200x3000
, 12500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó