4-20(22)

                 

     

  ,  .:

                                                -

                                                -

 

 600

40

  , .:

                                                -

                                                -

 

180

10

, .

360

, .

4

, .

103

  , /,

5760

, /

               - 4-20 6-30

               - 4-22 6-32

 

8

8 12

,

3/

               - 4-20 6-30

               - 4-22 6-32

 

 

300

500

,

/,

17

- , .

160

, .

-         4-20 4-22

-         6-30 6-32

        -  

        -   

 

895

1095

800

1218

, ,

-         4-20 4-22

-    6-30 6-32

 

 

420

500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó