1625

- , 1978

      , .
.

    
  , :
 
 
500
260
  , 1000
  , ,  
65
  /:8-1600
  , /:
 
 
0,05-10,6
0,025-5,3
  , 11
  ,  286013001345 
 , 3000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó