9

 

       50 /². , , , . , , .

  -9 (9)
   
  500 (50 /2) 4
  , 2500
  , , -1 50
  , 70
  , , 1 20
  , , 700
  , , 500
  , 2820
  , 800
  , 6,3
  , / 930
  , 380
  , 50
  ,  
   - 3400
   - 1392
    1390
 , 3500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó