15163

-

.

.   1600  
.   1000  
  1,5-320 / 
  1400  
  990  
  260 
-   28  
 
  50  
  1600  
,    
  950 
  700 
( )  2/2 
  0,01  
 
  70 
  0,4 / 
  18 
  4...200 / 
  1400  
   
  3...300 / 
  2000 / 
  0,05...40  
  2200  
  55  
  317038105615  
  3100  
  19  
  18  

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó