7808

      , , . . . . . - .
 
..
   
  :  
     -   8000
     -   2000
     -   200
    8
    3
    2
  0,4...12
  ( ) / 4...40
  60
  .  
     -   14150
     -   4500
     -   3250
  .  38500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó