1616

-

      1616 - , , , . .

        .. 
      165
      710
      34
      180
  ,     320
      660
      4
    /   9-1800
    /   0,065-0,91
      4
  .     0,125
  :    
     -     2135
      -     1225
      -     1220
      1500
      1616

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó