3641

-

     - 3641 . . ( ) .   , .
 

 

 
  3641
, 160
, , 400
, 80
, 400
, (/) 100/630               
, . 90
. 2424-67, :  
                             150
                             125
, . 350
. , 360
, (//) 1530/ 1345/ 1410
, 790

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó