16203

-, 1980.

      16203 - , ( ).

, - .

 
 
, :
- 400
- 200
, 1000
, -135-1600
9
, /:
-4800
-2400
, /.:
- 3-1200
- 3-500
, .:
-0,01
-0,005

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó