166

- 166

      - 166 .

      , , , .   10.

 
 
  ,
 1850
  (.), 6800
  ,
 550
 
 
 
 
  ,
 300
  , /,  15/15
 
 2,38
   
 , :
 
 - 10100
 - 2320
 - 2000
  ,  24300

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó