3180

,

       0.5 10 (16) . 58 . "".

3180
  
  
:  
   -, 0,5…10
   - , 58
:  
   - , 200
   - , 76
   -, 40
:  
   - , 150
   - , 51
   -, ( ) 40
:
, /: 35
, : 2/2,5
, : 3,65
-, 0,8
-, , 5
- R, 0,16
: , 1570 1145 1755
, : 1 200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó