516 5

-

 

  ( )….............530

                                                  ( )…………..300

  ( Ø125)…………......160

  ………………………………………… …….........................…...20

  ( Ø125)…....100

  ( Ø125)………….....8

  ………………………………………...................6

  ………..…………….........5

  …………………………………………………............................…Ø140

  ………….…………………………………………………......................................6-24 /.

  …………………………………………..............................…6800 ./.

 

              ……………………………....................…………………10   

         , ………………………………..................30

         ……………………………………………………….............................….30

         …………………………………………………...........................30

 

              ( )……………….......…….Ø125

              (Ø )………....…Ø15212

              , …………………………….................Ø115~170

               …………………………………………………...........................…..Ø105~150

              ……………………………………………..........................Ø105~170

. …...…………………………………………..........................21.95

              …………………………………………….....................4.0

               …………………………………………………......................5.5

              ………………………………………………………..........................5.5

              ……………………………………………….......................4.0

              . …………………………………………....................2.2

               . ……………………………………………….........................0.75

              ………………………………………………….................................0.25~0.6

              ………………………….......................0.15 . /.

              ( ), ………...............310016501850

              …………………………………………………………………...............................3000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó