1-1

-

        1-1 ( 95-1) - , , , , , ,
1611. 1-1 ( 95-1) .

8-82 (, , , , )
,
250
  , 125

,

500
, min/max, / 20 / 2000
/ , 2,3
: //, 1790/860/1370
, 1 300
, 1973

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó