80

- ( . . .)

 
 
  ,
 80
    5
  ,
 450
  ,
 710
  ,
 710/355
  ,
 0-900
  ,
 480
  ,
 9001120
  ,
 1000
  ,
 1100
  ,
 1000
   18
  , /
 1500
 
 7,5
  , ( )
 24504950
  ,
 8150
  ,
 9450
  , ³
 27

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó