S28 (TOS)

-

 

                                                                       
                                     
  , :
 
    -  280
    -
 150
    -
 12-100
    -
 10-80
  , .,
 750
  ,
 250
  ,
 280
  ,
 150
  ,
 1616
  (/),
 2140/910
  / ,
 1200
  ,
 1080
  ,
 1400
  , ..
 3,08

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó