VR8A

-

 
 
 . ,
 2515
 . ,
 500
 
  6
  ,
 65
  ,
 475
  ,
 3680/1400
  ,
 2565/1380
  ,
 300
 , ,
 430250
  , //
 0,6/1400
  , //
 0,125/2800
  ,
 432714564560
  ,
 10800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó