1532

-

       , , .

, 1532.
8-82, (, , , , )
, 3200.00
, 40000.00
, 2000
, Min/Max, ./. 0.66/62.10
, . 63.00
__, . 9345_5120_6030
, . 86000
, / . −/−
/ . 1968/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó