CDS-6250C/1500

- COLCHESTER ().
, – .
: , , (, , ), , , .
.

                                 : 
  ,  1500
  ,  500
  ,  290
, 760
  ,  394
  (16 .), / 26-2000
  , 105
    6
  ,/  0,05428-1,809
  , /  0,015-0,512
  ,  0,5-180 (57)
  ,  0,25-90
  ,  27x27
  ,  150
    5
, 7,5
, 333011201800
  (), 2950

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó