26362

-

- 26362 125 , . .

. .

:

- - ;

- , ;

- ;

- , .

1988.
- , : 2000
Y- , : 1600
Z- , : 1000
W- , : 1600
, : 125
ISO 50
, /: 6,3...1250
, : 3500
, : 16001800
, : 12000
, /: 2...2000
, /: 5000
, : 0,01
, : 36
(xx), : 8700x5600x5100
, : 36850

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó