8663

       , 1200 /2, , . - .

  
 
, , 800
, 80 – 285
, :
 
250
230260 / 210310
330
330
160
, 20 – 1500
, , 6000
6
, -1 2,99 – 16,85
, / 800
, 7,5
, 11,11
, :


3765
2400
1690
, 4440

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó