1640-1

-

         - 1640, 1640-1, 1640 , : , , , . , .

                            
, :
840
800
490
, 3000
DIN 11
22
, 105
, / 10-1250
, /:
0,033-5,6
0,013-2,064
0,013-2,064
:
, 1-224
, / 28-0,25
, 0,25-56
, . 112-0,5
, /:
5,2
2
, 3500
, 18,5
, :
3740
1860
1625
, 5200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó