5011

-

      - 5011 , , .

, 5011.
8-82, (, , , , )
, 8000.00
, 99999.99
, 5000
, Min/Max, ./. −/22.00
, . 118.00
__, . 8615_17600_12060
, . 281000
, / . /−
/ . −/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó