26201-1

-

- 26201-1 :

X,Y,Z, B , .

:

:

1 1201 250 (1 2501 250)*
4 000

90
- ISO 45;40*
630

, X 1 250
, Y 1 000
, Z 1 000
, W 710
, B
, U - 160

/ 10 - 1 600
/ 6.3 - 160

X, Y, Z / 1,25 - 1 250
W / 2 - 200
U / 0,8 - 800
, 11

                                        ( )

7 600
3 730
3 220
17 000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó