16

 - :
- 16;
- 16.

    :
- , ;
- , ;
- , .

 
 
  , :  
      320
      180
  , 750
  , 32
  , , / 16-2500
 
  13214-79 5
  , /:  
      0,018-1,1
      0,01-0,625
  :  
      , 0,1-56
      , 0,1-28
      , 1 60-3
  , 5,5
  , 2110x1050x1395
  , 1700

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó