250.01

 

250 1 , , , , .

2501 .
250.03 .
250 .

.

250 1 .
, .
.

 

250.01
, 500
, :

240 168
, , 24
, 1616
12593-93  4
4
3
, 85
, -1 25-2500
, / 0,001-1,8
, / 0,005-0,9

,
,
, 1''
0,2-48
0,2-12
24-0,5
, 3
8-82
, 0,63
, ,


1790
810
1400
,, 1180

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó