SPA 700P

-

        , . , , , , , .. , , .   , , , , ..   

      . . 

:

   400
   550
   270
   145
   700
     125
   25
    MK IV
   MK II
   40
   115 - 1620 /
   6 .
    0,2-3,5  
   8-56 /"
   0,05-1,25  /.
   
   14006001150  
   150

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó