1602

      1602 ( ) 1602 ( ) , , . , - , , .

     - , , , , ..

     16021602      
, 125
 125
,
250
 250
,   75  75
 
, ,
 10 10
,
 68 68

 6
 6
,
 40
 40
, /
 400-4000
 400-4000
, :
   
   -
 695
 695
   -
520
 520
   -
300
 300
( ),
35  35

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó