2330

, ., 1988.
  
  
  ,  1000
  ,  10-130
  , -1 100
  ,-1,  55
  ,  100
  ,  400
  , : 
    -- 950
    -- 630
  , : 
    -- 420
    -- 280
    - 360
  ,  340
  ,  400
  ,  100
  ,10, 20, 30
  , : 
    --  1745
    -- 2360
    - 3180
  ,  960
  ,  9986

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó