1640101

-

 

         - 1640, 1640-1, 1640 , : , , , . , .

                                  .

, :
800
490
()
20...350
, : 3000
DIN 11
, 103
, / 6,3-1250
, /:
0,060-16,0
0,024-5,92
:
, 1-224
, / 28-0,25
, 0,25-56
, . 112-0,5
, /:
5200
2000
, 2000
, 18,5
, :
5780
1850
1625
, 710

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó