2620

-

  
 
  ,  90
  -  9001120
  , max -  2000
  , max -  1000
  , max -  1000
  , max -  1200
  , max -  710
  - /  125-2000
  -  /  8-200
  -   10/7,5
  -  547029853010
  -  12 000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó