5301

      , , , .

  
 
, ,
125
310-76, ,
2,5
, ,
+/- 45
, , :
- 125
- , B=30 105
( 6569-75) ,
100
,
50
, ,
12
147-75,
46
, , 112
, 90
, 1020
, ,
20....135
8
, / 100....500
15
, /:
- 0,35....45
- 0,4....60
- 0,18....16
,
0,1....0,39
, 40
, /
45
, / 325
, / 2000
:
- 1320
- 1450
- 1820
( ), 1820
( ), 1940

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó