265611

-

      : , , , , , , , , .

, 160
80
, /7,5-950
-
,
2500x2000
, 16000
,
4500
=31504200
=61506300
=915010500
=1215014700
,
( ), 3150
( W), 1000
( ) , .360
( Y), 2000
( Z), 1250
, /
X, Y, Z2,5-2000
W2-2000
, /
X5000
Y, Z4000
W3150
, 18,5
, 11500x8100x5650
, 54000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó