2716

  2,5, 1984

       - - , , , 2,5; 4 250/2.

, .

        , , , .

 

2714 2716 2718
, 4,0 6,3 6,3
, 2,5 4,0 4,0
, 2,5 4,0 5,0
, / 4-12 3,3-17 2,3-18,2
, 730x1230x1620 800x1560x1700 870x2330x1990
, 1100 1500 2500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó