Profi 350

        , . . , , , . , , , , . () , . . : O80, . : , - , O160, 4- , 3- O100, O13., , 6  11., 5., , , .

                     .

, 180
, 350
, 20
, / 100 - 3000
, 0,4 - 2,0
, 1" 12 - 52
, 0,35
, 850340370
, 54

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó