31010

      , , . . , , , .

, 100
, 250
, 100
, 225
, 80
25557-82
3
2
, 10
, 40
, 25025
, / 35
, -140000...90000
, -1100...1000
, / 0,01...2
, / 0,05...3
, +6°...-7°
, +/-30°
, +30°...-90°
:
, 0,0004
, 0,0006
, 0,001
, Ra 0,04
, Ra0,08
, Ra0,16
, 2,2
, 189016401740
, 2050

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó