8725

      , . , 45 . , . .           

     . .                 

     , , , , . . . . , .

           
  0°, 250
  0°, 250
  , 180
  , -1 48, 62, 94, 120
  , 500
  , 3,5
  , 2,2
  ,  
    1690
    700
    900
  , 700

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó