2424

4

2424 .

30% 75% .

2424

,
  - Gt = 250
  - Gt = 250
  -

25
20
3150
, /, 7,5
, , 500
, , 380
, 80
, 380
, /, 155
,, 100
, 750048303655
, 44500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó