8544

-

      , . , . . , . . . , , , , . .

  
  
, :

 
355
355 270
, 3000
, 32 0,85 40 1,27
, 4380…4630
, , /. 0,25…2,7
, , /. 0,08…6,7
, . /. 120
, 7,0
, 3350 2475 2160
, 2500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó